زلزله کرمانشاه به قدرت ۳/۷ ريشتر که در مورخ ۲۱ آبان ماه ۹۶ رخ داد، فاجعه تلخي بود که جمعي از هموطنانمان را در غرب کشور داغدار نمود. طبق آمار رسمي سازمان پزشکي قانوني، تعداد کشتهشدگان اين حادثه ۵۷۴ نفر و آمار زخميها ۹۳۸۸ نفر ميباشد. اگرچه زلزله و آثار و عواقب آن بسيار تلخ و تأسف بار است اما از بعضي جهات هم ميتوان آن را همانند يک کلاس درس براي مهندسان ارزيابي کرد. در اين بين فضاي مجازي به عنوان عنصر مهم در اطلاعرساني زلزله کرمانشاه عمل نمود و برخي از مهندساني که در کرمانشاه از نزديک شاهد تخريبها بودند، عکسهايي از وقوع خرابيها از طريق شبکه هاي اجتماعي منتشر نمودند.

عکس بسيار معروفي از زلزله کرمانشاه که بارها در شبکه هاي مجازي انتشار يافت و نظرات مختلفي در مورد آن داده شد، عکس ساختمانهاي مسکن مهر بود که بسياري از آنها عليرغم ايستايي و سرپاماندن در مقابل زلزله، ديوارهاي خارجي نداشتند.

اين عکس براي مهندسان قابل تأمل است؛ اما آنچه جالبتر مينمود اين است که چند مالک و کارفرما که اتفاقا مهندس ساختمان نيز نبودند با ارسال عکسها براي بنده از علت ريزش ديوارهاي خارجي جويا شدند. شايد اين اتفاق براي شما نيز افتاده باشد. براي اين سازنندگان جالب بود که بدانند علت ريزش ديوارها چيست، در ساختمانهاي در دست ساخت خود چه بايد بکنند و دستورالعملهاي لازم در اين زمينه چيست؟ اين در حالي است که بندهاي متناظر با اجراي نگهدارندههاي قائم و افقي به صورت کامل در مبحث چهارم، هشتم و استاندارد ۲۸۰۰ وجود دارد. البته انتظاري نيست که کارفرما و سازنده غيرمهندس اطلاعي از اين ضوابط داشته باشند، اما بر مهندسان اطلاع و الزام به اجراي آن واجب است.

زلزله کرمانشاه

آنچه در اين بين مهم است اين است که مطمئن هستم همين تعداد کارفرما و سرمايهگذار دلسوز که با بنده تماس گرفتند از اين پس در ساختمانهايي که خود خواهند ساخت، اجراي وال پست را همانند اجراي صحيح بتنريزي و جوشکاري اسکلت، مهم و حياتي خواهند دانست و نسبت به اجراي آن حساسيت خواهند داشت. مطمئنا اين عکس به دست بسياري از سازندگان و مهندسان در سراسر کشور رسيده است و براي آنها نيز قابل توجه بوده است.

از تاريخ وقوع زلزله به بعد از کنار برخي از ساختمانهايي که در مرحله سفتکاري هستند گذر ميکنم شاهد اجراي وال پست در ديوارهاي خارجي ساختمانها هستم و اين در صورتي است که تا مدتي پيش بسياري از ناظران و سازندگان به خصوص در بخش خصوصي، اجراي آن را ناديده ميگرفتند.

همچنين انتشار عکسهاي تخريب ساختمان بيمارستان اسلام آباد غرب و هياهوي رسانهاي آن باعث شد تا دوباره موتورکميته استاندارد تدوين دستورالعمل طراحي سازه بيمارستانها براساس عملکرد در وزارت مسکن روشن شود و شاهد برگزاري سمينارهايي در اين رابطه از جمله در تاريخ ۰۸/۱۲/۹۶ در محل جامعه مهندسين مشاور باشيم. به نظر ميرسد اين بحث به اين سو پيش ميرود که حداقل در سازه بيمارستانها استفاده از تجهيزات جلوگيري از آسيبهاي شديد سازهاي همانند جداسازها و ميراگرها اجباري گردد؛ چرا که به نظر نميرسد استاندارد ۲۸۰۰ و کيفيت ساخت در کشور پاسخگوي نياز بيمارستانها و استفاده بيوقفه پس از زلزله باشد و اين در حالي است که دانش عملي کمتري در زمينه طراحي سازههاي داراي جداساز و ميراگر در بين مهندسين وجود دارد و از سويي تجهيزات مورد نياز وارداتي هستند و تنها چند شرکت هستند که امکان طراحي و واردات آن را دارند.

اميدوارم خيلي زود و نه از روي وقايع رخ داده از روي زلزلهها و به قيمت کشته، زخمي و بي خانمان شدن هموطنانمان، بلکه از روي تجربه و علم بتوانيم علاج واقعه را قبل از وقوع کنيم.

نظر بدهید